Project management

Riadenie IT projektov (Project Management) je proces plánovania, organizovania a vymedzenia zodpovednosti za dokončenie špecifických cieľov v oblasti informačných technológií (IT).  Správne riadenie IT projektov je neoddeliteľnou súčasťou IT stratégie každej organizácie.“

Naša spoločnosť ma bohaté skúsenosti s danou problematikou, čím pomáhame  naším zákazníkom naplniť ich ciele v požadovanej kvalite s ušetrením finančných a ľudských zdrojov.

Základom úspešných projektov je špecifický prístup k potrebám zákazníka, k prvotným zdrojom  informácií a dôkladnej analýze prostredia zákazníka. Na základe získaných výstupov je pre našich zákazníkov vypracovaný plán všetkých procesov projektu od zahájenia,  plánovania, kontroly až po uzatvorenie projektu, pričom kladieme dôraz na dodržiavanie dohodnutých časových plánov.